top of page

W e t t e l i j k e   v e r m e l d i n g e n 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden en door het loutere gebruik van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. De website wordt uitgebaat door bvba Van Burm, met zetel te 9830 St-Martens-Latem, Maenhoutstraat  53, KBO 0444.029.574  . Met deze website wenst Fazzi Advocaten u algemene en vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het kantoor, haar advocaten en de aangeboden diensten en  u de gegevens aan te reiken om in contact te komen met het kantoor.

 

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van de bvba Van Burm. Deze website, omvattende de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en het uitzicht van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is niet toegelaten zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en vormt geen juridisch advies of een professionele aanbeveling.

Beroepsaansprakelijkheid

Mtr. Henry Van Burm en Mtr. Bart Vanlee oefenen het beroep van advocaat elk afzonderlijk uit als lid van een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende de samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De associatie is een samenwerkingsverband waarin de leden de uitoefening van het beroep van advocaat volledig hebben ingebracht en contractueel hebben vastgelegd hoe tussen hen de baten of verliezen van de associatie zullen worden verdeeld. De activiteit van Mtr. Van Burm wordt uitgeoefend door de bvba Van Burm, is ingeschreven in het KBO en heeft als BTW nummer BE0444.029.574. De activiteit van Mtr. Vanlee wordt uitgeoefend door de bvba ABVB, is ingeschreven in het KBO en heeft als BTW nummer BE0840.629.516.

 

De andere advocaten die hun hoofdkantoor hebben op het kantooradres en vermeld staan op deze website baten hun kantoor in persoonlijke naam uit en onder hun eigen KBO en BTW inschrijving zoals vermeld.

De advocaten zijn ingeschreven op het tableau of de lijst van stagiairs van de Orde van Advocaten van de Balie van Gent (België) en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde (België), die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balie-gent.be.

 

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel. De polis LXX034899 die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor 1 250 000 EUR per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De advocaten kunnen inzake hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid niet aangesproken worden voor bedragen die hoger zijn dan deze hierboven vermeld.

Witwaswetgeving

Wanneer Fazzi Advocaten de cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven; het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa; de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren; of wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed; zijn zij verplicht de wetgeving (in het bijzonder de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering (Codex Deontologie voor advocaten 25.6.2014) strikt na te leven.

Indien de opdracht die de cliënt toevertrouwt aan Fazzi Advocaten onder het toepassingsgebied van de voormelde wet valt, is de behandelende advocaat ertoe gehouden de cliënt te identificeren en bepaalde stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren (voornamelijk een kopie van identiteitskaart / uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen). Indien hij daartoe verplicht wordt door de voormelde wet zal ook de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen moeten worden nagegaan.

Deze “informatie- en waakzaamheidsverplichting” geldt niet enkel ten opzichte  van de cliënten – natuurlijke en rechtspersonen –, maar eveneens ten opzichte van hun lasthebbers (bijvoorbeeld de bestuurders van vennootschappen) en de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen.

Ook tijdens de duur van de cliëntenrelatie zijn de advocaten van Fazzi Advocaten onderworpen aan een waakzaamheidsplicht en moeten zij eventueel bijkomende informatie inwinnen.

Privacy

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder www.fazzi.be is onderworpen aan deze Privacyverklaring. De website is eigendom van en wordt beheerd door de bvba Van Burm, met zetel te 9830 St-Martens-Latem, Maenhoutstraat  53, KBO 0444.029.574 . Bij het gebruik van de website worden normalerwijze geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet van 8 december 1992. De persoonsgegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, kunnen wel verwerkt worden door Fazzi Advocaten. Door zijn persoonsgegevens mee te delen, verklaart de gebruiker zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens. Fazzi Advocaten stelt alles in het werk om de privacy van de gebruiker te beschermen. De bvba  Van Burm verwerkt de via deze website ontvangen persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna volgende doeleinden: 1. communicatie met de gebruiker m.b.t. het kantoor, haar werkwijze of de door geleverde diensten; 2. communicatie van nieuwsbrieven en -berichten. De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld. Voor zover de aard en het doel van de verwerking van de gegevens zouden worden aangepast of uitgebreid, wordt de gebruiker hiervan in kennis gesteld en kan hij zijn eventuele weigering kenbaar maken. De gebruiker heeft recht op toegang tot en correctie en verwijdering van zijn verwerkte persoonsgegevens indien daartoe aanleiding bestaat. Hiertoe kan hij een e-mail sturen naar info@fazzi.be, mits toevoeging van een kopie van de identiteitskaart. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website verkregen worden is de bvba Van Burm, met zetel te 9830 St-Martens-Latem, Maenhoutstraat  53, KBO 0444.029.574.  Deze Privacyverklaring kan op elk ogenblik door Fazzi Advocaten worden gewijzigd

bottom of page